Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja Laimiaus Kazlausko Individualios veiklo Nr. 542161 internetinės svetainės www.tautiks.lt (toliau – tautiks) ir  TAUTIKS kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis TAUTIKS svetaine.

1.2. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su TAUTIKS vykdomu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, o būtent: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys). 

1.3. Su šiuo TAUTIKS dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu internetinėje svetainėje www.tautiks.lt, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios TAUTIKS svetainės. 

1.4. Laimis Kazlauskas yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P8134, įregistravimo data – 2017-11-10.

1.5. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas,  „TAUTIKS“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.6. Naudodamiesi internetine svetaine sutinkate, kad TAUTIKS Jūsų asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.7. TAUTIKS vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.7.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

1.7.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y., tik tais atvejais, kai:

1.7.3.1. Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, žaidimuose (viktorinose), pateikiant užsakymą, ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis); 

1.7.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.7.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia TAUTIKS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

1.7.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.7.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.7.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.7.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.8. Naudotis internetinės svetainės paslaugomis gali:

1.8.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.8.2. juridiniai asmenys;

1.8.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. TAUTIKS gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

2.1.1. apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;

2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu;

2.1.4. įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. elektroninės prekybos tikslu;

2.1.6. tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais;

2.1.7. elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslais;

2.2. Siųsdami užklausą internetinėje svetainėje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis. 

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis TAUTIKS įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

2.4. Jūsų Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi: 

2.4.1. Tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslu tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento;

2.4.2. Elektroninės prekybos tikslais – 1 metus nuo paskutinio kliento pirkimo arba paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros momento;

2.4.3. Suėjus minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

2.5. Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenis TAUTIKS turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu Jūsų duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu TAUTIKS yra gavusi skundų, susijusių su Jumis, ar jeigu TAUTIKS yra pastebėjusi Jūsų padarytus Privatumo politikos ir/ar TAUTIKS svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

2.6. TAUTIKS kaupia ir naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamasi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad gautumėte Jūsų prašomą naujienlaiškį, taip pat užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu). Atsakymo į elektroninę užklausą rengimas ir pateikimas yra paslaugos TAUTIKS klientui suteikimas.

2.7. TAUTIKS gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.8. Internetine svetaine www.tautiks.lt Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. TAUTIKS neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

3. Informacijos gavimo būdai

3.1. TAUTIKS gali naudoti informaciją, kurią gauna Jums naudojantis TAUTIKS svetaine šiais būdais:

3.1.1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas jūsų serverio žurnalo failuose, kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete, ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių.

IP adresus TAUTIKS naudoja tokiais tikslais, kaip TAUTIKS svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir TAUTIKS svetainės administravimas. TAUTIKS juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami asmeninę informaciją. TAUTIKS prašo įsidėmėti, kad IP adresus, serverio žurnalo failus ir susijusią informaciją TAUTIKS laiko neasmenine informacija, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip. 

3.1.2. Jūsų naršyklė: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. „Media Access Control“, MAC), jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija. Slapukai, pikselių žymos (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriai (angl. „Web Beacon“) ir kitos panašios technologijos.

4. Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas

4.1. Internetinėje svetainėje www.tautiks.lt naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

4.2. Kai naudodamiesi TAUTIKS tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose TAUTIKS  tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka“, pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per TAUTIKS tinklavietę, prieš apsilankydami TAUTIKS tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook“.

4.3. „Facebook“ šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties TAUTIKS neįtakoja, todėl teikia Jums TAUTIKS žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

5. Asmens duomenų naudojimas reklamos ir rinkotyros tikslams

5.1. TAUTIKS taip pat teikia šias paslaugas:

5.1.1. siunčia naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / prekių reklama, teiraujasi klientų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų;

5.1.2. registruoja kaip nuolatinį klientą.

5.2. Jei Jūs duosite savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų toliau panaudoti bendriems „reklamos ir rinkotyros tikslams“ (pvz., tikrai nuspausite atitinkamą mygtuką atlikdami veiksmus TAUTIKS tinklalapio puslapiuose), tai Jūsų Asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami šiems tikslams.

5.3. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad tada TAUTIKS Jums siųs įvairią TAUTIKS įmonės gaminių reklamą ar kitus pasiūlymus. Tam TAUTIKS pasinaudoja tokiais ryšio su Jumis kanalais, kuriuos TAUTIKS nurodote duodami savo sutikimą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei TAUTIKS nurodote savo elektroninio pašto adresą. Telefonu, trumpąja žinute arba per App mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote TAUTIKS savo (mobiliojo) telefono numerį. Įprastu paštu (pašto siunta), jei nurodote TAUTIKS savo adresą.

5.4. Jei Jūs sutinkate su TAUTIKS taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis, tai suteikite TAUTIKS galimybę, siųsti Jums paštu TAUTIKS interneto svetainėje siūlomų paslaugų reklamą. Be to, panaudodami Jūsų duomenis, TAUTIKS gali sukurti ir prižiūrėti naudotojo profilį, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, TAUTIKS manymu, galėtų Jus itin sudominti. 

5.5. Jei Jūs duodate savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami bendriems „reklamos ir rinkotyros tikslams“, TAUTIKS gali panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais.

5.6. Atlikę Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu TAUTIKS Jums gali atsiųsti prašymą įvertinti TAUTIKS darbą.

6. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims 

6.1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti TAUTIKS duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas, svetainės administratorius bei pašto siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. TAUTIKS turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.2. Siekdami gerinti TAUTIKS produktų pasiūlą, TAUTIKS personifikuotai įvertina, kuriomis TAUTIKS nuorodomis buvo pasinaudota. Savo sutikimą tokiai praktikai Jūs suteikiate registracijos metu. Todėl TAUTIKS gali reikėti perduoti Jūsų Asmens duomenis tolesniam apdorojimui kitoms TAUTIKS grupės įmonėms arba kitoms įmonėms, kurios yra jos paslaugų teikėjai. Tokie paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, gali būti įgalioti išsiųsti naujienlaiškį Jums. TAUTIKS iš tokių savo paslaugų teikėjų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal TAUTIKS duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

6.3. Šiuo metu įgalioti TAUTIKS duomenų tvarkytojai yra UAB „LP Express“, AB Lietuvos paštas, UAB DPD Lietuva, UAB Kautra.

6.4. TAUTIKS garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. TačiauTAUTIKS pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to TAUTIKS pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas ir atsisakymo teisė

7.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

7.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. TAUTIKS nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.

7.3. Jūs suteikiate teisę TAUTIKS rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose TAUTIKS dokumentuose. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą TAUTIKS rinkti, valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. TAUTIKS iš Jūsų gavusi tokį pranešimą nedelsiant sustabdo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad TAUTIKS turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

Jei to norite, TAUTIKS prašo parašyti adresu: Žiburio 9-41, ALytus arba elektroniniu paštu: info.tautiks@gmail.com.

8. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

8.1. Pateikę tautiks asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:

8.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

8.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

8.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

8.1.4. susipažinti su TAUTIKS tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis. 

8.2. TAUTIKS, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. 

8.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į TAUTIKS elektroniniu pašto adresu info.tautiks@gmail.com prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

8.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su TAUTIKS pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu info.tautiks@gmail.com atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

9. Privatumo politikos keitimas

9.1. TAUTIKS turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.tautiks.lt.

9.2.   Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info.tautiks@gmail.com arba paštu Žiburio 9-41, Alytus 63238, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės svetainės www.tautiks.lt paslaugomis.

9.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.tautiks.lt sistemoje.